Gthousemebel TomMebel

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble.

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Paragonu, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli,
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Zwroty – Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na adres sklepu w Rawiczu. przy ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów montowania i użytkowania.

3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie na adres e-mail gthousemebel@onet.pl lub listem poleconym na adres Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz.

4. Meble które zostały wykonywane pod specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Kupującemu nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli z magazynu Sprzedającego do Kupującego.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

WAŻNE

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/