Gthousemebel TomMebel

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu gthousemebel.pl

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. gthousemebel.pl – prowadzony przez firmę Grzegorz Tomczak GTHouse mebel serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany w domenie gthousemebel.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.

2. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu gthousemebel.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu Rejestracja – procedura zakładania Konta, gdzie w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu gthousemebel.pl oferty sprzedaży.
Sprzedawca, Oferent – właściciel serwisu gthousemebel.pl z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie.

3. Kupujący – użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu gthousemebel.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

4. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu gthousemebel.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

5. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
Oferta – skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu gthousemebel.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

6. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie gthousemebel.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

7. Zamówienie – wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu gthousemebel.pl – w wyniku wybrania opcji „zamów” – informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:

a) pierwszy: potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty – polega na „kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też chce je anulować.

b) drugi: przyjęcie oferty – polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie”, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdzenie zamówienia”.

8. Sprzedaż – wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu gthousemebel.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://gthousemebel.pl/regulamin

§2 Informacje ogólne

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu gthousemebel.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu gthousemebel.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel.

2. Usługa korzystania z serwisu gthousemebel.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie gthousemebel.pl lub w domenie z rozszerzeniem gthousemebel.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu gthousemebel.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sprzedaż w ramach pasażu gthousemebel.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe gthousemebel.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu gthousemebel.pl

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu gthousemebel.pl to: komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie gthousemebel.pl.

2. Grzegorz Tomczak GTHouse mebel informuje, iż podczas korzystania z usług gthousemebel.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

DZIAŁ II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU gthousemebel.pl

§4 Użytkownicy

1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu gthousemebel.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu gthousemebel.pl nieodpłatnie.

2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Grzegorz Tomczak GTHouse mebel o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§5 Rejestracja

1. Użytkownik o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu, chcąc skorzystać z usług serwisu gthousemebel.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://gthousemebel.pl/rejetracja, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu gthousemebel.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.

4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.

§6 Konto

1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w §5 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.

2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a firmą Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel w ramach serwisu gthousemebel.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres kontakt@tommebel..pl lub na piśmie na adres Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu gthousemebel.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

§7 Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel w ramach gthousemebel.pl.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w §6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu gthousemebel.pl.

3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od firmy Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, w tym informacji dotyczących produktów lub usług. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz.

5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel w ramach serwisu gthousemebel.pl jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu gthousemebel.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

7. Grzegorz Tomczak GTHouse mebel wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Dział III ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU gthousemebel.pl

§8 Zasady ogólne

1. Grzegorz Tomczak GTHouse mebel jako organizator serwisu gthousemebel.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

2. Grzegorz Tomczak GTHouse mebel jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu gthousemebel.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§9 Oferta

1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.gthousemebel.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.
4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu gthousemebel.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu gthousemebel.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu gthousemebel.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

§10 Zamówienie

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „zamów” w wyniku czego system serwisu gthousemebel.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

§11 Przyjęcie oferty, Sprzedaż

1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.

2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

6. Meble objęte promocją „bez vat” nie sumują się z progami rabatowymi.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§12 Termin realizacji zamówienia

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy i wynosi od 3 do 35 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, .itp.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

§13 Formy płatności

Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu;
b) pełna przedpłata na konto sklepu, numer konta: 51 1500 2110 1215 1001 9426 0000
c) płatność online za pomocą systemu DotPay

§14 Dostawa i odbiór

1. Koszt dostawy jest uwarunkowany od wagi oraz rozmiaru zamawianych przedmiotów. Orientacyjny koszt dostawy jest obliczany automatycznie dla przez nasz sklep internetowy podczas składania zamówienia i widoczny w koszyku przy podsumowaniu zamówienia. O dokładnym koszcie dostawy informujemy klienta indywidualnie.

2. Mebel są wysyłane firmami kurierskimi za dodatkową opłatą naliczaną według wysyłanego asortymentu.

3. Odbiór osobisty jest zawsze darmowy.

§15 Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu w Rawiczu ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie 63-900 Rawicz.Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres 63-900 Rawicz ul. Rawicka 2c, Dębno Polskie

4. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Kupującemu nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli z magazynu Sprzedającego do Kupującego.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

7. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa). W związku z powyższym problemem Grzegorz Tomczak GTHouse mebel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§16 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy,
wskazanego przez firmę GTHouse mebel. Należy pamiętać iż reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu do punktu naprawczego. Gwarant nie ponosi kosztów transportu.

INFORMACJE GWARANCYJNE
Firma GTHouse mebel udziela gwarancji na swoje produkty na okres 2 lat, proszę jednak pamiętać że
gwarancja nie obejmuje takich elementów jak:
– uszkodzenia wynikające ze zdarzenia losowego lub wynikła w innych okolicznościach niezależnych od producenta
–  uszkodzenia powstałem na wskutek przeróbek wykonywanych przez klienta
– uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zleceniami producenta zasadami użytkowania, konserwacji mebli
– nierównomiernego wybarwienia drewna wynikającego z naturalnych właściwości naturalnego materiału, ponieważ drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, na wskutek czego może jaśnieć lub ciemnieć
– uszkodzenia wynikłego na wskutek niewłaściwego ustawienia produktu, np.: mebel ustawiony bezpośrednio przy kaloryferze, kominku, lub przy innych urządzeniach grzejnych
– uszkodzenia lub odkształcenia powstałe poprzez bezpośrednie ustawienia na meblach bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów, oraz w wyniku czyszczenia stołu środkami chemicznymi
–  uszkodzeń powstałych w skutek długotrwałego kontaktu z wodą
–  uszkodzeń wynikających z użytkowania mebli w pomieszczeniach w wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60% gdyż przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczelin, natomiast przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności
– uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonywanego na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną
– wady i uszkodzenia z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu a na wskutek których obniżono cenę końcową produktu
– uszkodzenia produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia np.: zarysowania, wgniecenia, itp.
– zmiany tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej lub olejowej, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, wody, dymu tytoniowego i tym podobnych

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadku:
– usytuowanie i użytkowanie meble niezgodnie z jego przeznaczeniem
– uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni takimi materiałami jak: szkło, PCV, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna
– użytkowanie mebli w pomieszczeniach o wilgotności powietrza poniżej 45% lub powyżej 60%
– zalania mebla wodą lub inną cieczą
– zabrudzenia
– stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji
– stwierdzenia wykonania prób modyfikacji lub napraw przez osoby nieuprawnione

– szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta
– uszkodzeń mechanicznych
Za wady nie zostaną uznane:
– zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla
– właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału
– naturalne różnice w odcieniu drewna i sklejki
– widoczne promienie rdzeniowe drewna które są elementem budowy anatomicznej drewna
– niewielkie ciemniejsze zabarwienia tzw. fałszywa twardziel która jest elementem anatomicznym budowy drewna
– niewielkie zaprawki ubytków w drewnie
– naturalne ubytki w drewnie, wynikające z natury materiału użytego do wykonania mebla

DZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik występujący w serwisie gthousemebel.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji firmy Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie gthousemebel.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

§17 Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu gthousemebel.pl

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie gthousemebel.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Grzegorz Tomczak GTHouse mebel rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§18 Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Grzegorz Tomczak GTHouse mebel, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel w ramach serwisu gthousemebel.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grzegorz Tomczak GTHouse mebel w ramach serwisu gthousemebel.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

§19 Ważność Regulaminu

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§20 Wejście w życie, zmiany Regulaminu

1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://gthousemebel.pl/regulamin

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://gthousemebel.pl/regulamin

3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie gthousemebel.pl oznacza akceptację Regulaminu.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://gthousemebel.pl/regulamin

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://gthousemebel.pl/regulamin